Libri:Kriminelët janë të humbur përfundimi i keq po i pret nga Shefqet Jashari-Strofci

Libri i Tretë nga Shefqet Jashari - STROFCi

 KRIMINELËT JANË TË HUMBUR PËRFUNDIM I KEQ PO I PRET

 

Kliko këtu për të lexuar librin me polemika, analiza dhe dëshmi "Kriminelët janë të humbur përfundimi i keq po i pret"

 

Redaktor

Dr. Mehmet Rukiqi

Recensentë

Skënder Zogaj

Gani Geci

Lektor

Shefki Jashari

Kopertina

Ilir Mjeki

Shtypi: N.G.P. ,,A-L’’ Prishtinë

E drejta e botimit
© Shefqet Jashari-Strofci 2015
www.shefqet- jashari-strofci.ch

Shtëpia botuese

ART KLUB  Rifat Kukaj

''A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija (krime) se do t’i shpëtojnë dënimit Tonë?! Sa keq që gjykojnë ata!''

(Kur'an – Surja 29 El ‘Ankebut, ajeti 4)

 

''Vërtet, ne do të hakmerremi ndaj keqbërësve!''

(Kur'an – Surja 32 Es Sexhde, ajeti 22)