Libri "Kriminelët janë të humbur përfundimi i keq po i pret" i autorit Shefqet Jashari Strofci

Redaktor
Dr. Mehmet Rukiqi

Recensentë
Skënder Zogaj
Gani Geci

Lektor
Shefki Jashari

Kopertina
Ilir Mjeki

Shtypi
N.G.P. ,,A-L’’ Prishtinë

E drejta e botimit
© Shefqet Jashari-Strofci 2015

Shtëpia botuese
ART KLUB Rifat Kukaj

”A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija (krime) se do t’i shpëtojnë dënimit Tonë?! Sa keq që gjykojnë ata!”
(Kur’an – Surja 29 El ‘Ankebut, ajeti 4)

”Vërtet, ne do të hakmerremi ndaj keqbërësve!”
(Kur’an – Surja 32 Es Sexhde, ajeti 22)