Libri “Që të shpëtojë Kosova” i autorit Shefqet Jashari Strofci

Redaktor
Vehbi Skënderi

Lektor
Vehbi Skënderi

Kopërtina
Malik Filali

E drejta e botimit
© Shefqet Jashari-Strofci 2004

“…Dhe sikur All-llahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disave të tjerëve, do të shkatërrohej toka, po All-llahu është Bamirës i madh ndaj njerëzimit.”
(Kur’an, Suretu El Bekare, ajeti 251)

“Pasha kohen! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.”